KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

KUAFÖR SEÇ UYGULAMASI KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE GİZLİLİK KOŞULLARI

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, CEVİZSOFT TEKNOLOJİ A.Ş. ile mobil market ortamlarında kuaför seç adı üzerine yayınlanan uygulamayı kuaför olarak indiren ve kullanıcı (kuaför müşterisi) olarak kaydolan kişi arasında, kullanıcı’nın mobil Uygulama’ yı kullanmasına yönelik olarak uygulama’nın bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

1. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de yer alan;

“CEVİZSOFT”, CEVİZSOFT TEKNOLOJİ A.Ş.’yi

“İçerik”, Uygulama’da bulunan veya erişimi mümkün olan her türlü veriyi, bilgiyi, dosyayı, resimi, rakamı, görsel, yazılımsal ve işitsel imgeleri,

“Kullanıcı”, Sözleşme’nin koşullarını kabul ederek uygulamada yer alan İçerikler, uygulamalar ve Hizmet’ten yalnızca kendi dahili ihtiyaçları için yararlanacak medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişileri, kuaför ve müşterilerini

“Hizmet”, CEVİZSOFT tarafından bulut üzerinden Uygulama aracılığıyla Kullanıcı’ya Uygulamada yer alan koşullarla ücretsiz olarak sunulacak iş uygulaması hizmetini/hizmetlerini,

“Sözleşme”, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni, “Taraflar”, CEVİZSOFT ve Kullanıcı’yı,
“Uygulama”, CEVİZSOFT tarafından veya CEVİZSOFT için geliştirilen; mali/telif hakları veya ticari tedavüle sunma hakları CEVİZSOFT’ye ait olan, mobil cihazlar üzerinden erişilen bulut tabanlı iş yönetimi uygulamasını,
“VeriMerkezleri”: Kullanıcının bu Hizmetten yararlanabilmesi için Uygulama, İçerik ve/veya Kullanıcı verilerinin barındırılacağı CEVİZSOFT’ye veya Üçüncü Şahıslara ait ve yer sağlayıcı faaliyet belgesine sahip, yurt içi ve/veya yurt dışındaki hosting siteleri/mahalleri anlamına gelir.
“Hizmet Sağlayıcılar” Bu Sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin bir kısmını profesyonel olarak yerine getiren, mevzuat tarafından gerekmesi halinde sertifikaları olan yurt içi ve/veya yurt dışındaki Üçüncü Şahısları ifade eder.
“Üçüncü Şahıs” Bu Sözleşmenin tarafları dışında kalan gerçek kişi, şahıs veya sermaye şirketi, kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve benzeri hukuki işlem ehliyetine sahip; yerli, yabancı bütün kamu ve özel “kişilerini” kapsamak üzere kullanılmıştır.
“Üçüncü Şahıs Yazılımları” Mülkiyet hakları Üçüncü Şahıslara ait olan herhangi bir yazılım ürünü anlamına gelir.
“Fikri Mülkiyet Hakları” Sadece sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü patent, telif hakkı, ticari marka uygulamaları ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ve ilgili dokümantasyon hakları anlamına gelir.

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1 İşbu Sözleşme, Uygulama ve Uygulama üzerinden erişilen bulut tabanlı iş yönetimi uygulamasından Kullanıcı tarafından faydalanılmasına ve Uygulama ve Uygulama’ya yüklenen verilere ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

2.2 İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın “Kullanıcı Sözleşmesini ve Gizlilik Koşullarını okudum ve onaylıyorum.” kutucuğunu işaretleyerek elektronik ortamda kabulü ve/veya Uygulamayı kullanması ile yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. Kullanıcı iş bu Sözleşme’yi kabul ederek, vereceği bilgilerin, Uygulama ve Uygulama’da yer alan Hizmet’lerin sunulmasında kullanılacağını kabul ve beyan eder.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Kullanıcı, Uygulama’yı kullanabilmek için işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini ve CEVİZSOFT tarafından talep edilen bilgileri eksiksiz, güncel ve doğru bir şekilde sağladığını kabul, taahhüt ve beyan eder. Kullanıcı hesabının oluşturulması sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler Kullanıcı tarafından derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin Kullanıcı tarafından yanlış, eksik veya güncel olmayan şekilde temin edilmesi nedeniyle Uygulamaya da Uygulama’ya erişim sağlanamamasından ve/veya bu nedenle oluşabilecek zararlardan CEVİZSOFT’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.2 Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken hukuki ehliyete sahip bulunduğunu ve 18 yaşını doldurmuş olduğunu beyan eder. Aksi durumda yapılan tüm işlemler geçersiz olacaktır.

3.3 Kullanıcı, Uygulama’yı yalnızca hukuka uygun amaçlarla kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat da öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Uygulamayı Üçüncü Şahıs, Üçüncü Şahıslara hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece Üçüncü Şahıs adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.

3.4 Kullanıcı’nın tek bir hesap tesis etmeye hakkı olup, söz konusu hesabının CEVİZSOFT tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben aynı Kullanıcı tarafından ikinci bir hesap açılması yasaktır. CEVİZSOFT’nin herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

3.5 Uygulamaya erişim CEVİZSOFT un belirlerlediği temel kayıt bilgilerinden oluşur. Bu kayıt esnasında temel olan e-posta adresi (veya kullanıcı adı) ve şifredir bu temel bilgiler ile kayıt gerçekleştirilecektir. Uygulama üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek olup bu şifrenin kimseyle paylaşılmamasından, gizliliğinden ve güvenliğinden Kullanıcı sorumludur. İşbu şifre kullanılarak gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup Kullanıcı şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olur olmaz şifreyi değiştirmesi ile yükümlüdür CEVİZSOFT’UN hiçbir yetki ve sorumluluğu yoktur.

3.6 Uygulama ücretsiz kullanıma sunulmuştur bu durumda uygulama içerisinde reklam yayınlama ve bu reklamlardan kazanç elde etme hakkı CEVİZSOFT’a aittir, kullanıcı bu konu ile ilgili hak talep edemez, iptalini talep edemez, CEVİZSOFT uygulamanın ücretli olmasına karar verme hakkına sahiptir.

3.7 Kullanıcı, işbu sözleşme kapsamındaki Hizmetlerden yararlanmak için Uygulama’ya yüklediği her türlü İçerik’in mülkiyetinin ve İçerik’e ilişkin tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında sağladığı hizmet kapsamında CEVİZSOFT’nin İçerik’i kullanma hakkı vardır. CEVİZSOFT’nin İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Radevu bilgisi, müşteri kayıt bilgisi, vb. diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. CEVİZSOFT finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan sebeplerle içerik’i Uygulama üzerinden her zaman silebilir. Kullanıcı, CEVİZSOFT’in kayıp verilerde dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zarar, ziyan ve kayıplardan herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.8 Uygulama’nın Üçüncü Şahıslar nezdinde barındırılıyor olması durumunda Kullanıcı,

i. Uygulama’yı CEVİZSOFT’un ve Üçüncü Şahısların bilgisayar ve ağ sistemlerine, yazılımlarına, cihazlarına ve bunların işlerliğine yahut bunlardan faydalanan diğer kullanıcıların faydalanmasına engel olacak, zarar verecek şekilde kullanmayacağını,

ii. Uygulama’yı hukuka aykırı İçerikler yüklemeyeceğini, kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını,

iii. Uygulama’nın çalışmasında kullanılan ekran tasarımlarını, yazılım metodarını kopyalamayacağını, değiştirmeyeceğini, çoğaltmayacağını, uyarlamayacağını, kaynak kod oluşturmayacağını, tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9 Uygulama’ ya yüklenen içerikler ile ilgili her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. CEVİZSOFT, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. CEVİZSOFT, herhangi bir şekilde ortaya çıkabilecek İçerik kaybından sorumlu değildir.

3.10 Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmasının saklama kapasitesi ve aylık işlem sayısı dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Uygulama içinde belirtilecektir.

3.11 Kullanıcı, Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde CEVİZSOFT ile iletişime geçmeden önce problemin tespit edilmesi ve çözümü için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde [email protected] mail adresi üzerinden yahut uygulama içerisinden hata bilgisini açık ve net bir şekilde hakaret ve kötü söz içermeyen bir dille iletecektir.

3.12 Kullanıcı, Uygulama üzerinden iletişim araçları sağlanması durumunda bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun, CEVİZSOFT ve Üçüncü Şahıslara zarar vermeyecek amaçlar çerçevesinde kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.14 CEVİZSOFT, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili
değişiklik Kullanıcı tarafından Uygulama’nın bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir.

3.15 CEVİZSOFT, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme hükümlerine ve Uygulama kapsamında yer alan koşul ve şartlara aykırı davranması halinde Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alabilir veya Sözleşme’yi feshederek kullanıcı hesabını sona erdirebilir. CEVİZSOFT’nin söz konusu aykırılıktan doğan zararlarını Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

3.16 Kullanıcı tarafından CEVİZSOFT ile paylaşılan bilgi ve veriler işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Koşulları” kapsamında saklanacak ve kullanılacaktır. Kullanıcı, CEVİZSOFT’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul ve beyan eder. CEVİZSOFT, Kullanıcı bilgilerini; kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüklerinin ifası ve bazı istatistikî değerlendirmeler için kayıt altına alabilir, işleyebilir, dilediği biçimde süresiz olarak yararlanabilir, kullanabilir.

3.17 Kullanıcı, eğer varsa, Hizmet kapsamında CEVİZSOFT’a ve/veya Uygulamaya ileteceği gerçek kişi Üçüncü Şahıslara ait kişisel verilerin işlenmesi, yurtiçinde ve yurtdışında Üçüncü Şahıslara aktarılması için ilgili kişilerden gerekli açık izinleri almaktan ve/veya gerekli koşulların karşılandığını teyit etmekten münhasıran sorumlu olduğunu ve kendisinin Veri Sorumlusu olduğunu; CEVİZSOFT’nin yalnızca Kullanıcı’nin talimat ve taleplerine göre hareket eden Veri İşleyen olacağını kabul etmiştir. Bu maddeye aykırılık ve Kullanıcı tarafından gereken izinlerin alınmaması sebebiyle Üçüncü Şahıslardan gelebilecek her türlü talep ve iddiadan Kullanıcı sorumlu olacak ve CEVİZSOFT’yi tüm taleplerden ari kılıp, tazmin edecektir.

3.18 Bu Sözleşme kapsamındaki Hizmetin tamamı ve/veya bir kısmı yurt dışındaki Hizmet Sağlayıcılardan temin edilebilir ve/veya Kullanıcı verileri yurt dışındaki Veri Merkezlerinde barındırılabilir. Bu Sözleşmedeki Hizmet koşullarının, Kullanıcının tabi olduğu yerel mevzuata uygunluğu Kullanıcının yükümlülüğünde olup, Kullanıcı Hizmeti alım kararı vermesinin tüm sonuçlarından kendisi sorumludur.

3.19 Varsa, Hizmete erişilebilmesi ve Hizmetin Üçüncü Şahıs Yazılımlarıyla çalışabilmesi için gerekli ön koşullar www.cevizsoft.com kurumsal web sitesinde duyurulmaktadır. Bu koşulların karşılanmasından; münhasıran Kullanıcı sorumludur.

4. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR
4.1 Bu Sözleşme konusu Uygulamave Uygulama üzerindeki fikri mülkiyet ve/veya ticari lisans hakları CEVİZSOFT’ye ait olup, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Kullanıcı’nın Uygulamayı işleme, değiştirme hakkı yoktur. Uygulama’nın bu maddeye aykırı olarak işlenmesi, değiştirilmesi halinde değiştirilmiş, işlenmiş Yazılımın fikri mülkiyet hakları dahil tüm hakları CEVİZSOFT’a ait olur.

4.2 Kullanıcı’ya işbu Sözleşme kapsamında Uygulama’yı, kendi dahili amaçları için kullanmak üzere, devredilemez, münhasır olmayan ve dünya çapında basit lisans (kullanım hakkı) verilmektedir. CEVİZSOFT aynı ve benzer hizmetleri, Üçüncü Şahıslara verme ve Uygulama üzerindeki” mali/telif haklarını” dilediği biçimde kullanma hakkını saklı tutar. Bu Sözleşmede Kullanıcı’ya tanınan hak, CEVİZSOFT’nin Fikri Mülkiyet hakları dahil herhangi bir hakkını dilediği gibi kullanması önünde hiçbir sınırlama getirmez.

Kullanıcı, CEVİZSOFT’a işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sağlanması ve diğer amaçlarla bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması için kullanım hakkı tanımaktadır. CEVİZSOFT, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak Üçüncü Şahıs geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.

4.3 Kullanıcı, Uygulama herhangi bir şekilde kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, kaynak kodu haline getiremez, tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutamaz, sırasını, işleyişini bozamaz, yapısal özelliklerini kopyalayamaz ve/veya bunları herhangi birinin bilgisine açamaz, ifşa edemez, sözleşme konusu amacı dışında kendi nam ve hesabına kullanamaz, Üçüncü Şahıslara kullandırtamaz.

4.4 Kullanıcı, CEVİZSOFT’un ve/veya bağlı olduğu şirket(ler)in herhangi bir şekilde ticari ünvanını, markasını, logosunu vs. kullanmayacaktır.

5. MALİ HÜKÜMLER

5.1 İşbu Sözleşme kapsamında yer alan Hizmetler, Kullanıcı’nın talebine istinaden ücretsiz olarak sunulabilmektedir. Daha sonradan üretli sisteme geçme hakkına sahiptir. Ücretli ve ücretsiz Hizmetlerin kapsamına ilişkin açıklamalara Websitesi üzerinden erişilebilmekle birlikte söz konusu Hizmetler aşağıdaki koşullarda sunulacaktır;

5.1.1 Ücretsiz Kullanım

5.1.1.1 İşbu Sözleşme konusu Hizmetler Kullanıcı’ya, Uygulama da yeralan koşullar ve içerik kapsamında, ücretsiz olarak temin edilecektir.
5.1.1.2 CEVİZSOFT, uygulamanın kullanıcı tarafından kullanımı esnasında çıkacak olan reklamlardan gelir sağlayacaktır.

5.1.2 Ücretli Kullanım

5.1.2.1 CEVİZSOFT uygulamanın lisanslı ve ücretli kullanıma sunulması hakkına dilediği zaman sahiptir.

5.1.2.2 İşbu Sözleşme konusu hizmetlere ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Uygulama ve Website’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak ücretsiz üyelik yada ücretli üst paket’e geçme hakkına sahiptir.

6. GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRLARI

6.1 CEVİZSOFT, Uygulama’nın dijital ortamda sağlanan dokümantasyonuyla esaslı ölçüde uyum içinde olması için azami özeni göstermektedir. CEVİZSOFT; Uygulama’nın kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve Kullanıcı’nın özel ihtiyaçlarını ve/veya beklentilerini tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz. Uygulama, Kullanıcı tarafından olduğu gibi kabul edilmelidir. CEVİZSOFT; performans, belirli bir amaca uygunluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni hiçbir bir özel garanti vermemektedir. Uygulama kullanmanın fayda ve zararları Kullanıcı’ya aittir.

6.2 Uygulama’nın içerisinde Üçüncü Şahısların işlettiği web sitelerinden alınan bilgiler, parametreler bulunabilir. CEVİZSOFT, bu bilgi ve parametrelerin doğruluğunu veya güvenliğini hiçbir koşulda taahhüt veya garanti etmez. İlgili Üçüncü Şahıs içeriklerinin ve söz konusu içerikler uyarınca hazırlanan veri, rapor ve benzeri bilgilerin doğruluğunun Kullanıcı tarafından teyit edilmesi gerekmektedir.

6.3 Uygulama içinde yer alan Üçüncü Şahıs yazılımlarının lisans ve garanti koşulları, söz konusu yazılımların kendi orijinal lisans sözleşmelerine/koşullarına tabidir. CEVİZSOFT’nin, Üçüncü Şahıs yazılımlarına ilişkin performans, belirli bir amaca uygunluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni herhangi bir garanti taahhüdü yoktur. Kullanıcı, Üçüncü Şahıs yazılımlarının lisans ve garanti koşullarına uygun davranacaktır.

6.4 CEVİZSOFT’nin (1) Verilerdeki hata ve kayıplardan (2)mobil cihazların arızalarından kaynaklı veri kayıplarından, Voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından, internet hatlarından ve benzeri çevresel faktörlerden kaynaklanan hatalardan; (3) Uygulama kullanım eğitimi ve yerinde destek hizmetlerinden; (4) Uygulama’nın yanlış veya mevzuata
aykırı kullanılmasından; (5) Hizmet Sağlayıcıları ile Veri Merkezlerinin ihmal ve kusurlarından; (6) Donanım, işletim sistemi, uzaktan erişim ağı ve iletişim ağı (network) tasarımlarından, arızalarından, kesintilerinden ve bağlantı hatalarından; (7) CEVİZSOFT’ye ait olmayan veritabanı yazılımı ve diğer yazılım hatalarından, Üçüncü Şahıs yazılımlarından dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, kendi çalışanlarının ihmal ve kusurlarından CEVİZSOFT’ye karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

6.5 CEVİZSOFT’un ağır kusur hali hariç olmak üzere; Uygulama’nın kullanımı ve bu Sözleşme nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi veya manevi zararlarla, kayıplarla ve/veya taleplerle ilgili sorumluluğu yoktur. CEVİZSOFT; mali sonuçlardan ve veri kaybı, kar-kazanç kaybı gibi dolaylı zararlardan, özel zararlardan ve/veya netice zararlarından ise hiçbir halde sorumlu değildir.

7. FESİH

7.1. Kullanıcı ücretsiz olarak Hizmetlerden faydalanmaktadır. Uygulamayı kaldırması yeterlidir, 90 gün giriş olmayan hesaplar bulut sisteminden otomatik olarak silinmektedir, silinen verilerden CEVİZSOFT sorumlu tutulamaz.

7.2. Kullanıcı ücretli olarak Hizmetlerden faydalanıyor ise hizmet süresi bitmeden, Sözleşmeyi sona erdirme hakkı bulunmamaktadır. Kullanıcı’nın bu Sözleşmeyi herhangi bir nedenle fesh etmesi halinde, CEVİZSOFT’ye ödediği Hizmet Bedelinin kısmen ve/veya tamamen iadesini talep hakkı yoktur.

7.2. CEVİZSOFT, Sözleşme süresince herhangi bir zamanda Sözleşme konusu üyelik hizmetini elektronik posta ile Kullanıcı’ya bildirmek ve/veya kurumsal web sitesinde duyurmak kaydıyla tek taraflı olarak askıya alabilir, durdurabilir ve/veya üyelik hizmetini ve/veya bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

7.3. CEVİZSOFT, Kullanıcı hesabının 3 (üç) ay süresince kullanılmaması halinde işbu Sözleşme’yi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın derhal feshedebilecektir.

8. MÜCBİR SEBEPLER

Bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ne Kullanıcı ne de CEVİZSOFT yükümlülüklerini yerine getirmelerinin mücbir sebep nedeniyle engellenmesi veya alıkonması ölçüsünde, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifada
temerrüde düşmüş sayılmayacaklardır. Mücbir Sebep, mücbir sebebe dayanan tarafın hatası, kusuru veya ihmali olmaksızın, öngörülemez ve karşı konulamaz nitelikteki bütün olgular anlamına gelir. Bu Sözleşmede taraflar, başlıca mücbir sebep hallerini sayılanlarla sınırlı olmamak üzere tespit etmişlerdir: Türk veya ilgili yabancı resmi makamlar tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen, geciktiren veya imkansız kılan yasa ve düzenlemeler, savaş durumları, tarafları direkt etkileyen grev, lokavt, yangın, deprem, sel, virüs salgını, diğer doğal afetler ve terör olayları, internet erişimi ve enerji kesintisi ile hizmetin Kullanıcı’ya tam ve eksiksiz olarak sunulmasını sağlayan malzeme veya personel için resmi makamlarca verilecek iznin alınamaması veya alınmış olanların iptal edilmesi ve benzer haller. Taraflar bu madde ile kanunun öngördüğü mücbir sebep hallerini genişletmişlerdir. Mücbir sebep halinde mağdur taraf (i) diğer tarafı derhal haberdar edecek, (ii) edimin ifa edilememesinin sebebini ortadan kaldırmak için gereken tüm çabayı sarf edecek, (iii) diğer taraf bu sebep ortadan kalkıncaya kadar akdi yükümlülüklerinden azade tutulmak üzere, bu sebep ortadan kalkar kalkmaz edimlerinin tümünü ifa edecektir. Mücbir sebep süresi 2 (iki) aydan fazla sürdüğü takdirde taraflardan herhangi birisi Sözleşmeyi tazminatsız feshetme hakkına sahip olacaktır. Mücbir sebeplerin nedeniyle Taraflar birbirlerinden zarar ziyan talep hakkına sahip olmayacaklardır.

9. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

9.1 Sözleşmenin Bütünlüğü: Sözleşmenin herhangi bir maddesinden vazgeçilmesi, iptal edilmesi, batıl sayılması, değiştirilmesi sözleşmenin iptal edilmesi şeklinde yorumlanmaz.

9.2 Devir: Kullanıcı, CEVİZSOFT’nin önceden yazılı iznini almaksızın Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini Üçüncü Şahıslara kısmen veya tamamen devir ve temlik edemez. Bu türden devirler, CEVİZSOFT’ye karşı hüküm ifade etmez. CEVİZSOFT, Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kendi sermaye iştiraki veya hissedarlarının iştiraki olan Üçüncü Şahıslara devretmek hakkını haizdir.

9.3 Kesin Delil Anlaşması: Anlaşmazlık halinde; Tarafların tutmuş olduğu her türlü resmi kayıt ve defterler ile Yazılıma ait Veri Merkezleri tarafından tutulan elektronik kayıtları kesin delil teşkil eder.

9.4 Hakların Kullanılması: Bu Sözleşmeden doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kullanılmamış olması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmez.

9.5 Yetki: Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda Kütahya Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Anlaşmazlıklarda Türk Hukuku
uygulanır. Bu Sözleşmede geçen ifadelerin yorumu konusunda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu dikkate alınır.

9.6 Tebligat: Bu Sözleşme ile ilgili tüm uyarı ve bildirimler Kullanıcı’nın etkinleştirme sırasında girmiş olduğu ya da bir şekilde CEVİZSOFT’a bildirmiş olduğu elektronik posta adresine yapılır. Kullanıcı, bu adrese yapılan bildirimin yetkisiz kişilerce tebellüğ edildiği iddiasında bulunamaz. Bu elektronik posta adresine yapılan bildirimler hukuken geçerli tebligatın sonuçlarını doğurur. Taraflar, bu adrese yapılan tebligatlar iade edilse bile, hukuken geçerli tebligatla aynı sonucu doğuracağını kabul etmektedir. CEVİZSOFT’un kurumsal web sitesinde yapılan duyurular da tebligat yerine geçer.

GİZLİLİK KOŞULLARI

1. GENEL
Bu uygulamanın içeriğindeki servisleri (“Hizmetler”) kullanıyor olmanız, CEVİZSOFT TEKNOLOJİ A.Ş. (“CEVİZSOFT”) Uygulama içerisinde ve Web sitesi Gizlilik Koşullarını (“Gizlilik Koşulları”) ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik Koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, kuaför seç uygulama hizmetlerini kullanmayınız. Uygulamada bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.

2. GİZLİLİK KOŞULLARININ TAKİBİ/DEĞİŞİKLİK
CEVİZSOFT (“Uygulama Sahibi”), herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Gizlilik Koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin Üçüncü Şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Site Sahibinin, Gizlilik Koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, Gizlilik Koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması Kullanıcının sorumluluğundadır. Bu uygulama ve hizmetlerini, yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, Gizlilik Koşullarındaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.

3. AÇIK SİSTEM
Kullanıcılar; (Kullanıcı tabiri, varsa, üyeler dahil, Websitesi’ne giren herkesi ifade eden genel bir tanım olarak kullanılmıştır.) internet ortamının ve mobil uygulama marketlerin güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin Üçüncü Şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Site
Sahibi, Web sitesinin güvenli olduğu yönünde veya kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.

4. KULLANICI BİLGİLERİ
Kullanıcı tarafından Websitesi ve uygulama Hizmetlerine yerleştirilen, iletilen veya bu Websitesi ve Hizmetler aracılığıyla gönderilen her türlü içerikten ve kişisel bilgiden (her türlü yazı, doküman, müzik, ilan, reklâm, iletilen görüş ve düşünceler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ses veya yazı veya hareketli/hareketsiz görüntü içeren her türlü içerik) Kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, uygulama, websitesi ve Hizmetlere ilettikleri/gönderdikleri her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, Üçüncü Şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir. Uygulama Sahibinin, Kullanıcılar tarafından web sitesine konulan, diğer Kullanıcılara veya Üçüncü Şahıslara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği veya mevzuata, uluslararası hukuk belgelerine aykırı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. Ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5. KULLANICI ADI VE ŞİFRE
Site Sahibi bazı Hizmet ve bölümlerin kullanımını Üyelik/Kayıt şartına bağlı tutabilir. Kayıt sırasında Kullanıcıya ad ve şifre verilebilir ya da Kullanıcı tarafından ad ve şifre oluşturulması istenebilir. Kullanıcı adının ve şifrenin muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm izinsiz kullanımlarından doğrudan Kullanıcı sorumludur. Girişi üyelik koşuluna bağlı Hizmetlere ancak şifre ile giriş yapılabilir. Şifrenin özel rakamlar, harflerve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından Kullanıcı sorumludur. Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu Kullanıcıya aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi, yetkisiz Üçüncü Şahısların eline geçmesi ya da Üye güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde derhal CEVİZSOFT ‘a haber verilir.

6. TİCARİ İLETİŞİM
CEVİZSOFT, Web sitesine veya kendisine iletilmiş ya da bir şekilde kaydedilmiş/kaydettirilmiş olan iletişim adresine, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderebilir. Ticari nitelikte olsun ya da olmasın, her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğiniz kabul edilir. Vermiş olduğunuz izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkını her zaman kullanabilirsiniz. Red talepleri CEVİZSOFT tarafından en geç üç (üç) iş günü içinde işleme alınacaktır. Red yolları, göndericisinin CEVİZSOFT olduğu elektronik iletilerde gösterilir.

11. GİZLİLİK KOŞULLARININ İHLALİ
Site Sahibi, Gizlilik Koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin,
sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Kullanıcıların uygulama ve hizmetlere erişimini askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Bu kural, koşulların Kullanıcı tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir.

12. BİLGİ VE İLETİŞİM
www.cevizsoft.com ve kuaför seç uygulaması gizlilik koşullarına ilişkin sorularınız için [email protected] yada [email protected] adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.